Taryfy i cenniki

TARYFY

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące obecnie w Spółce, zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r. Nowe taryfy zostaną opublikowane zgodnie z przepisami po zatwierdzeniu wniosku przez Organ Regulacyjny.

>> Sprawdź jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców wody się znajdujesz <<

TARYFY

Taryfy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

 

 

 

 

Cena  

 

 

Netto* Brutto
 

 

stawka VAT
8%
Wszyscy odbiorcy  (w zł/m3) 4,48 4,84
 Symbol Stawka opłaty abonamentowej**  
WGGZE
WPGZE
Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z e-faktury (w zł/odbiorcę/ m-c) 3,93 4,24
WGGZF
WPGZF
Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej (w zł/odbiorcę/ m-c) 4,85 5,23
WGGTE
WPGTE
Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury (w zł/odbiorcę/ m-c) 8,37 9,04
WGGTF
WPGTF
Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej (w zł/odbiorcę/ m-c) 9,29 10,03
WGNBE
WPNBE
Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nieposiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury (w zł/odbiorcę/ m-c) 3,12 3,37
WGNBF
WPNBF
Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nieposiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej (w zł/odbiorcę/ m-c) 4,04 4,37
WGLZE
WPLZE
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z e-faktury (w zł/odbiorcę/ m-c) 2,04 2,2
WGLZF
WPLZF
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej (w zł/odbiorcę/ m-c) 2,96 3,2
WGLTE
WPLTE
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystający  z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury (w zł/odbiorcę/ m-c) 6,48 7
WGLTF
WPLTF
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystający  z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej (w zł/odbiorcę/ m-c) 7,4 7,99

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

** Stawki opłaty abonamentowej są równe dla Gospodarstw i Pozostałych odbiorców

ODBIÓR ŚCIEKÓW

 

 

 

Cena  

 

 

Netto* Brutto
 

 

stawka VAT
8%
  Wszyscy odbiorcy   (w zł/m3) 5,51 5,95
Symbol Stawka opłaty abonamentowej      
ŚGD
ŚPO
Wszyscy odbiorcy (w zł/odbiorcę/ m-c) 2,67 2,89

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

MPWiK S.A. we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia, uchwałą nr XXXV/723/17 z dnia 19.01.2017 r.,  przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla  zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych na terenie gminy Wrocław.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych obowiązująca do dnia 28 lutego 2018 r.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W POSTACI WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
Symbol Cena   Netto* Brutto
  stawka VAT
8%
DWO Wszyscy odbiorcy  (w zł/m3) 1,47 1,59

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Średnioroczna wielkość opadów atmosferycznych na terenie Gminy Wrocław pozyskiwana każdorazowo z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Okres do średniej 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2007-2016
Wielkość (m³/m²) 0,5523 0,5753 0,5879 0,5703
Data obowiązywania 01.03.2014–28.02.2015 01.03.2015–29.02.2016 01.03.2016-28.02.2017 01.03.2018-28.02.2019

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe ceny za wodę i ścieki w poszczególnych miastach Polski i na terenie województwa dolnośląskiego. Więcej informacji dotyczących wybranych miast, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.cena-wody.pl

Print Friendly, PDF & Email

Usługi eksploatacji sieci

USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

Tabela nr 1 – Usługi eksploatacji sieci

NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA CENA BRUTTO
Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci
Maksymalnie 2 zasuwy Usługa 390 zł
Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Usługa 16 zł
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru

Uwaga:

1) W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar jest wykonywany odpłatnie wg powyższej stawki.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

3) Usługa wykonywana jest na hydrantach stanowiących własność MPWiK S.A

Usługa 288 zł
Diagnostyka sieci wodociągowej

Uwaga:

1) Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu 4,90 zł/km

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

3) W zależności od potrzeb usługa składa się z: rozłożenia logerów akustycznych, korelacji, trasowania przebiegu sieci, osłuchu przy pomocy geofonu oraz diagnostycznego pomiaru ciśnienia

Godz. 258 zł
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem typu „Mini Skorpion” wraz z zagospodarowaniem odpadów

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 336 zł

Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu urządzeniem typu Combi wraz z zagospodarowaniem odpadów

Uwaga:

1)  Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Godz. 555 zł
Czyszczenie mechaniczne kanalizacji, wycinanie korzeni itp.

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 306 zł
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

Pierwsza inspekcja odbiorowa TV nowo wybudowanych sieci jest wykonywana nieodpłatnie.

Uwaga:

1) Sieć kanalizacyjna zgłoszona do Inspekcji TV powinna być odpowiednio przygotowana poprzez wyczyszczenie.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

O długości sieci do 50 m Szt. 1066 zł
O długości sieci powyżej 50 m za każdy następny rozpoczęty 1 m mb 21 zł
Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego średnicy do 250 mm wraz z czyszczeniem urządzeniem typu „Mini Skorpion”

Uwaga:

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

O długości do 5 m Szt. 715 zł
O długości powyżej 5 m za każdy następny rozpoczęty 1m mb 47 zł
Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej np.: wstawienie trójnika / naprawa uszkodzonego wodociągu / naprawa zasuwy połączeniowej / naprawa hydrantu/naprawa uszkodzonego kanału/naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego
Robocizna brygady Godz. 371 zł
Praca sprzętu (koparka lub koparka+wywrotka) Godz. 247 zł
Uwaga:

1) Do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, badanie zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca realizowanych prac.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego
Kontrola w granicach miasta Godz. 283 zł
Kontrola poza granicami miasta

Uwaga:

1) Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu 4,90 zł/km

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 413 zł
Koszt wizyty u Klienta celem wykonania zleconej usługi, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta

 

Opłata-pokrycie kosztów 150 zł

ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

CENNIK USŁUG MPWIK S.A.

UWAGI:

 • Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.
 • Usługi zlecone przed datą 01.03.2018 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.04.2016 r.

Poniżej znajdą Państwo pełny obowiązujący Cennik Usług MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od dnia 1.04.2016 r. do 28.02.2018 r.

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.03.2018 r.

Ptzyłączenie do sieci

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Tabela nr 2 – Usługi przyłączania do sieci

MPWiK S.A. wydaje zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i wykonawcze sieci oraz budowlane przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat.
MPWiK S.A. dokonuje przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat. W zakres usługi wchodzi jedna wizyta celem dokonania przeglądu technicznego oraz jedna wizyta celem stwierdzenia usunięcia ewentualnych niezgodności stwierdzonych przy przeglądzie technicznym.
Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona MPWiK
Nazwa usługi
Jednostka Cena brutto
Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza wodociągowego Opłata ryczałtowa  
Ø32 – Ø63  szt. 2 888 zł
Ø80 i więcej
Kalkulacja indywidualna
W zakres usług  wchodzą:
a. Ułożenie przyłącza w wykopie przygotowanym przez Klienta
b. Złączenie przyłącza z wodociągiem miejskim (nieodpłatnie)
c. Zabudowa zestawu wodomierzowego i montaż wodomierza, oplombowanie wodomierza
d. Wydanie zaświadczenia końcowego o złączeniu instalacji wodociągowej budynku z siecią miejską
Uwaga:
1) Powyższe ceny zawierają koszty materiałów, z wyłączeniem budowy studni wodomierzowej – jeśli występuje.
2) Standardowy wykop konieczny do ułożenia przyłącza wodociągowego o głębokości do 1,6 m i szerokości do 0,90 m.
3) Maksymalna długość przyłącza objęta powyższą ceną – 15 m.
Przyłącza o większej długości kalkulowane są wg klucza:
– Odcinek do 15 m – wg cennika
– Każdy następny metr – 1m x 100 zł netto
MPWiK S.A. NIE WYKONUJE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Kalkulacja indywidualna
Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona firmie zewnętrznej
Budowa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Wykonawstwo zlecone przez Klienta firmie zewnętrznej. Materiały, robocizna i organizacja prac w gestii Klienta.

Złączenie przyłącza wybudowanego przez Klienta bezpośrednio z siecią:

1.             Nawiercenie sieci wodociągowej przez służby MPWiK – nieodpłatnie

2.             Nadzór przez MPWiK nad wstawianym trójnikiem na sieci wod-kan, wstawianym króćcem zabudowywaną studnią na sieci kanalizacyjnej – nieodpłatnie.

Uwaga:

1)            Powyższe usługi wykonywane są wyłącznie przez MPWiK S.A. lub pod nadzorem MPWiK S.A.

2)            Uwaga: Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywany jest przez służby MPWiK S.A. nieodpłatnie

Uwaga:

1)           Usługa Przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego połączona jest z bezpłatnym montażem wodomierza głównego

2)           Usługa Przeglądu technicznego wykonywana jest na przyłączu przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym.

3)           Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

CENNIK USŁUG MPWIK S.A.

UWAGI:

 • Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.
 • Usługi zlecone przed datą 01.03.2018 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.04.2016 r.

Poniżej znajdą Państwo pełny obowiązujący Cennik Usług MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od dnia 1.04.2016 r. do 28.02.2018 r.

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.03.2018 r.

Usługi Laboratoryjne

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Tabela nr 3 – Usługi laboratoryjne

Nazwa usługi
Cena brutto
dla analizy
wody
Cena brutto
dla analizy
ścieków
Usługi laboratoryjne podstawowe
Pobór próbki 74,00 zł 74,00 zł
Udzielenie indywidualnej informacji o jakości wody z rejonu zasilania  52,00 zł 52,00 zł
Oznaczenia jednostkowe Cena w zł
Azot amonowy, Amonowy jon 36,90
Azot azotanowy, Azotany 51,66
Azot azotynowy, Azotyny 51,66
Azot ogólny 102,09
Barwa 22,14
Bromki 51,66
Bromiany 51,66
BZT5 51,66
CHZT z KmnO4 55,35
CHZT Cr (metoda dwuchromianowa) 68,88
Chlorki 51,66
Chloryny 51,66
Chlorany 51,66
Chlor wolny i chlor związany 23,37
Dwutlenek chloru 23,37
Dwutlenek węgla 23,37
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 136,53
Fenole 73,80
Fluorki 51,66
Fosforany 51,66
Fosfor ogólny 92,25
Glin 51,66
Zasadowość 23,37
Magnez 34,44
Mangan 34,44
Odczyn pH 20,91
Przewodność 20,91
Siarczany 55,35
Substancje rozpuszczone 102,09
Suma THM 136,53
Tlen 34,44
Twardość 34,44
Wapń 34,44
Ogólny węgiel organiczny 40,59
Zapach 12,30
Zawiesina ogólna 104,55
Żelazo 34,44
Pojedynczy metal (z grupy Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) 102,09
Rtęć 136,53
Bakterie grupy coli i Eschericha coli 193,11
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h 57,81
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h 57,81
Clostridium perfringers (łącznie ze sporami) 113,16
Enterokoki 113,16
Mętność 13,53
Lotne Kwasy Tłuszczowe (LKT) 102,09
Temperatura 6,15

* Podstawowa analiza chemiczna wody obejmuje oznaczenie:

 1. Barwa
 2. Mętność
 3. Odczyn pH
 4. Przewodność
 5. Zapach i smak
 6. Amonowy jon
 7. Chlor wolny i związany

Koszt: 150,06 zł brutto

Podstawowa analiza mikrobiologiczna wody obejmuje oznaczenie:

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Clostridium perfringers (łącznie ze sporami)
 4. Enterokoki

Koszt: 419,43 zł brutto

Przy wpięciach nowych sieci wodociągowych dodatkowo oznaczamy ogólną liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h.

Oznaczenie metali metodą ASA obejmuje:

 1. Miedź (Cu), Kadm (Cd), Chrom ogólny (Cr), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Cynk (Zn)

Koszt: 612,54 zł brutto

Podstawowa analiza chemiczna wody podziemnej obejmuje znaczenie:

 1. Barwa
 2. Mętność
 3. Odczyn pH
 4. Przewodność
 5. Zapach
 6. Amonowy jon
 7. Azotany
 8. Azotyny
 9. chlorki
 10. siarczany
 11. Mangan
 12. Żelazo

Koszt: 405,90 zł brutto

Podstawowa analiza ścieków obejmuje oznaczenie:

 1. Temperatura
 2. Odczyn pH
 3. Chlorki
 4. Siarczany
 5. ChZT Cr (metoda dwuchromianowa)
 6. Zawiesina ogólna
 7. Fosfor ogólny
 8. Azot amonowy

Koszt: 436,65 zł brutto

ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

CENNIK USŁUG MPWiK S.A.

UWAGI:

 • Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.
 • Usługi zlecone przed datą 01.03.2018 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.04.2016 r.

Poniżej znajdą Państwo pełny obowiązujący Cennik Usług MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od dnia 1.04.2016 r. do 28.02.2018 r.

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.03.2018 r.

Posiadamy zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonujemy również rozszerzone badania jakości wody i ścieków z indywidualną wyceną, po ustaleniu zakresu pomiarów i liczby prób.

Usługi pozostałe

USŁUGI POZOSTAŁE

Tabela nr 4 – Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta 0 zł
Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności Usługa 339 zł
Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) 

W zakres usługi wchodzą:

a. Zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej
b. Demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego
c. Utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury

Usługa 270 zł

Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia Ustawy
lub umowy pomiędzy MPWiK S.A. a Klientem

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta
Uwaga:
1) Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub naprawa zależny jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza
Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
248 zł
373 zł
Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
376 zł
849 zł
Wodomierz domowy Ø 40 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 40 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
400 zł
1 159 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
1 830 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 80 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 80 – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
2 823 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 100 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 100 – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
3 390 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 150 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 150 – wymiana na nowy
 szt.
szt.
977 zł
7 391 zł
Wymiana  nakładki  do   odczytów  zdalnych  z  powodu  jej  uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia szt. 240 zł

Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 148 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie
raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta – przy e-mailowym potwierdzeniu wykonania prac przez Klienta
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 110,70 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie
raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta – przy potwierdzeniu przez Klienta wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z eFaktury
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 98,40 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 193 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza – przy e-mailowym potwierdzeniu wykonania prac przez Klienta.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 156,21 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza – przy potwierdzeniu przez Klienta wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z eFaktury.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 143,91 zł
Ponowne oplombowanie wodomierza „odliczającego”, wodomierza montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – montażu/wymiany wodomierza dokonuje Klient

Uwagi:
a) Pozycja dotyczy wyłącznie wodomierzy znajdujących się w systemie rozliczeń MPWiK.
b) Usługa obejmuje montaż nakładki do odczytów zdalnych.

Usługa 86 zł
Wymiana wodomierza odliczającego na cele podlewania ogrodu zamontowanego na instalacji wewnętrznej Klienta.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych. Przygotowanie miejsca montażu wodomierza jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 141 zł
Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie klienta.
Usługa obejmuje:
a) przygotowanie i analiza dokumentacji
b) pierwsza wizyta – określenie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego
c) druga wizyta – odbiór wykonanych prac, przy pozytywnym odbiorze oplombownie wodomierza.
Uwaga:
Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.
Usługa 482 zł
Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4 wodomierze główne.
Usługa obejmuje:
a) przygotowanie i analiza dokumentacji,
b) pierwsza wizyta – określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4 wodomierze główne.
c) druga wizyta – odbiór wykonanych prac,
d) trzecia wizyta – montaż i oplombowanie wodomierzy głównych.
Uwaga:
Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.
Usługa 300 zł
Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu w celu wykonania prac montażowych na postawie wydanych warunków Usługa 390 zł
Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta Usługa 102 zł
Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza Usługa 225 zł
Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)
Uwaga:
1) Cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza.
 Ø15-20 szt. 380 zł
 Ø25-40  szt. 475 zł
 Ø50;80;100  szt. 619 zł
 Ø150  szt. 792 zł
Wydanie warunków technicznych odwodnienia placu budowy do kanalizacji wraz z kontrolą  szt. 284 zł
Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta
Obowiązują ceny takie jak dla usługi wymiany wodomierza na nowy oraz stawki naprawy uszkodzonego
Uwaga:
1) Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego wodomierza, a także oplombowanie wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub naprawa, zależny jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza
Wymiana zaworów przy wodomierzu
Uwaga:
cena zawiera koszty robocizny i 1 zaworu.
 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm kpl. 298 zł
 Wodomierz domowy Ø 25 mm kpl. 304 zł
 Wodomierz domowy Ø 32 mm kpl. 312 zł
 Wodomierz domowy Ø 40 mm kpl. 321 zł
Wymiana zaworów przy wodomierzu
Uwaga:
1) Cena zawiera koszty robocizny i 2 sztuk zaworów.
 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm kpl. 306 zł
 Wodomierz domowy Ø 25 mm kpl. 319 zł
 Wodomierz domowy Ø 32 mm kpl. 335 zł
 Wodomierz domowy Ø 40 mm kpl. 353 zł
Usługa odpłatnego rozliczenia dostaw wody lub/i odbioru ścieków do budynków wielolokalowych lub na terenach przemysłowych
Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nieoplombowanych przez MPWiK S.A., związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostawy usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Usługa obejmuje:
a) kontrolę wodomierzy lokalowych
b) wydanie raportu z oceny (jeden dla całego obiektu)

Uwagi:

Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo zamontowanego wodomierza lokalowego jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.

 Za 1 wodomierz lokalowy szt. 12 zł
Każdorazowy odczyt wodomierza odliczającego w przypadkach innych niż ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nieoplombowanych przez MPWiK S.A., związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostawy usług wodociągowo – kanalizacyjnych.  szt. 10 zł
 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej  Usługa 305 zł
 Dostawa wody pitnej beczkowozem o pojemności 5 m3
 Dostawa w granicach miasta Usługa 237 zł
 Dostawa do 10 km poza granice miasta Usługa 335 zł
 Za każde 10 min postoju samochodu przy rozładunku powyżej 60 min
Uwaga :
1) Dostawa jednokrotna wraz z godzinnym postojem u Klienta w celu rozładunku.
10 min. 21 zł
Pozycja cennika Jednostka Cena
brutto
Przyjęcie odpadów z separatorów tłuszczy w oczyszczalni na Janówku kod 19 08 09 1 Mg 351 zł
Przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 1 Mg 129,60 zł
Przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów asenizacyjnych na zlewnie nieczystości,
ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
1 m3 7,82 zł
Przyjęcie nieczystości innych niż bytowe z wozów asenizacyjnych na zlewnie nieczystości
ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3 10 zł
5 000< ChZT <= 15 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 12 zł
15 000< ChZT <= 25 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 27 zł
25 000< ChZT <= 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 43 zł
ChZT > 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3  Kalkulacja indywidualna
Udostępnienie stacji zlewnej w dni robocze w godzinach innych niż określone w umowie.
Za przyjęte ścieki zostanie także naliczona opłata zgodna z pozycją przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 lub przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów
asenizacyjnych na zlewnie nieczystości, ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
 godz. 108 zł
Udostępnienie stacji zlewnej w dni wolne i święta.
Za przyjęte ścieki zostanie także naliczona opłata zgodna z pozycją przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 lub przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów
asenizacyjnych na zlewnie nieczystości, ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
godz. 173 zł
Sprzedaż osadu czynnego 1 m3 26 zł
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem
Kaucja zwrotna w wysokości 2800 zł.
Uwaga:
1) Niezależnie od dzierżawy stojaka Klient wnosi opłaty za pobraną wodę na podstawie zawartej umowy.
Dowóz, montaż i prace instalacyjne 1 szt. 493 zł
Opłata dzierżawna
Do tygodnia  tydzień 10 zł
Do miesiąca miesiąc 41 zł
Do kwartału kwartał 122 zł
Dostawa wody hydrantem Pozostali odbiorcy
Niestandardowa usługa dostawy wody (Napełnianie zbiorników)  godz. 193 zł
Każde 10 min powyżej 1 godziny
Koszt zużytej wody wg taryfy w Kategorii „Pozostali odbiorcy”
 10 min. 32 zł
Montaż wylewki z wodomierzem  godz. 180 zł
Za każde rozpoczęte 30 min powyżej 1 godz.  30 min. 87 zł
Dzierżawa punktu pomiarowego odwodnienia placu budowy wraz z wodomierzem
Dowóz, montaż i demontaż punktu pomiarowego  Usługa 461 zł
Opłata za dzierżawę (miesięczna) Usługa 34 zł
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 1m3 1,59 zł

ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

CENNIK USŁUG MPWIK S.A.

UWAGI:

 • Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.
 • Usługi zlecone przed datą 01.03.2018 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.04.2016 r.

Poniżej znajdą Państwo pełny obowiązujący Cennik Usług MPWiK S.A. we Wrocławiu.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od dnia 1.04.2016 r. do 28.02.2018 r.

Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.03.2018 r.

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie