Przejdź do treści głównej

Sieć Kanalizacyjna

We Wrocławiu w obrębie Starego Miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, osiedla powojenne mają system kanalizacji mieszany – częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny. Nowe osiedla śródmiejskie mają już kanalizację rozdzielczą, czyli osobno sanitarną i osobno deszczową. Jedynie osiedla na peryferiach Wrocławia nie posiadają jeszcze kanalizacji.
Długość wrocławskiej sieci kanalizacyjnej, zarządzanej przez MPWiK, wynosi ponad 1418 km. Najstarsze części kanalizacji pochodzą jeszcze z 1850 r. Większość systemu kanalizacyjnego została zbudowana w latach 1900-1940.

Do analizy stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wykorzystywana jest inspekcja telewizyjna. Użycie kamer telewizyjnych pozwala na skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz typowanie odcinków wymagających pilnej modernizacji. Większość kanałów zlokalizowana jest w pasie drogowym, więc remonty i renowacje sieci kanalizacyjnej najczęściej przeprowadza się przy okazji modernizacji dróg, prowadzonych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Coraz częściej renowacje przeprowadzane są metodami bezwykopowymi, dzięki którym utrudnienia w ruchu są ograniczane do minimum.

Wrocław, z racji swego położenia na płaskim terenie, posiada 40 przepompowni ścieków oraz jedną przepompownię wód opadowych, które zlokalizowane są na terenie całego miasta. W 2001 r. MPWiK uruchomiło nowoczesną przepompownię ścieków Nowy Port, która umożliwia tłoczenie ścieków z południowo-zachodnich rejonów miasta do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek (w skrócie: WOŚ)

Oczyszczalnia

Ścieki po przejściu przez system kanalizacji trafiają do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z pełną gospodarką osadową, na której oczyszcza się około 140 tys. m3 ścieków na dobę.

Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są systemami kanałów grawitacyjnych, na które składają się kolektory magistralne, np. Odra, Ślęza, Bystrzyca, Kolektor Południowy, Kolektor Północny, a także rozległy układ sieci osiedlowych oraz przyłączy kanalizacyjnych.

 Rozbudowa WOŚ zakończona sukcesem! Przeczytaj

Przez wiele dziesięcioleci największą oczyszczalnią ścieków we Wrocławiu były Pola Irygacyjne Osobowice, pełniące funkcję naturalnej oczyszczalni ścieków, która powstała jeszcze w XIX w. na północy Wrocławia. Pola Irygacyjne z systemem rowów doprowadzających, ziemnymi osadnikami wstępnymi oraz częścią biologiczną opartą o proces naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie, zajmowały teren ponad 1000 hektarów. W ostatnich latach, dzięki wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej i uruchomieniu nowoczesnej oczyszczalni ścieków na Janówku, Pola Osobowickie zostały wyłączone z eksploatacji w funkcji oczyszczalni ścieków i obecnie nie trafiają już tam żadne ścieki.

MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ

MPWiK S.A. we Wrocławiu realizuje projekt pt. „Monitoring sieci kanalizacyjnej”. Celem projektu jest dostarczenie informacji o ilości ścieków przepływających głównymi kolektorami w mieście. Od 20 do 29 lutego 2012 r. został przeprowadzony montaż ośmiu przepływomierzy przenośnych na kolektorach: Odra, Bystrzyca, Ślęza, Północny, Południowy oraz dopływach na przepompownie ścieków Port Północ i Południe. Każdy z przepływomierzy składa się z dwóch elementów: czujników ultradźwiękowych montowanych w kanale oraz przepływomierza montowanego w studni.

Przepływomierze zbierają dane, które pozwolą na określenie ilości ścieków płynących głównymi kolektorami kanalizacyjnymi w mieście, zarówno podczas opadów atmosferycznych, jak i pogody bezdeszczowej. Informacje te są niezbędne dla Centrum Nowych Technologii do realizacji projektów związanych z siecią kanalizacyjną oraz stanowią źródło cennej wiedzy dla służb eksploatacyjnych.

Rozbudowa WOŚ zakończona sukcesem

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (WOŚ) jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu o przepustowości 140.000 m3/d. Obiekt zlokalizowany jest na północno-zachodnich peryferiach Wrocławia. Działający system przepompowni ścieków wraz z istniejącą siecią kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej  stwarza możliwość skierowania całego strumienia ścieków z terenów miasta na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków. Oczyszczone wstępnie na kratach rzadkich, kratach gęstych i w piaskownikach przedmuchiwanych ścieki pompowane są do komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi. Do komory rozdziału doprowadzony jest koagulant w celu zwiększenia sprawności usuwania zanieczyszczeń w osadnikach wstępnych. Oczyszczone w osadnikach ścieki kierowane są poprzez komorę odbiorczą do bloków biologicznych. W blokach biologicznych ścieki oczyszczane są metodą osadu czynnego. Po procesie biologicznego oczyszczania ścieki kierowane są do osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków. Ścieki oczyszczone kierowane są kanałem wylotowym do rzeki Odry.

W ramach oszczędności i ochrony zasobów wodnych, w tym przypadku wody wodociągowej, do celów technologicznych i eksploatacyjnych oczyszczalni wykorzystywane są ścieki oczyszczone jako woda technologiczna. Systemem lokalnych przepompowni woda dostarczana jest przede wszystkim do następujących obiektów:

  • hala krat,
  • budynek mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego,
  • budynek mechanicznego odwaniania osadów przefermentowanych,
  • suszarnia.

Proces oczyszczania ścieków nierozerwalnie związany jest z powstawaniem odpadów i osadów. Zatrzymane na kratach skratki po sprasowaniu gromadzone są w pojemnikach kontenerowych a następnie transportowane na samochód, którym odwożone są do utylizacji przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje. Piasek wytrącony w piaskownikach tłoczony jest do separatorów piasku. Odseparowany piasek transportowany jest do pojemników kontenerowych i wywożony do utylizacji przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje.

Osady zatrzymane w osadnikach wstępnych są doprowadzane do zagęszczaczy grawitacyjnych. Zagęszczony osad doprowadzony jest poprzez zbiornik osadów zmieszanych do wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF). Część zatrzymanego osadu w osadnikach wtórnych trafia z powrotem do bloków biologicznych (osad recyrkulowany) natomiast część jest tłoczona do budynku mechanicznego zagęszczania osadów (osad nadmierny). Zgromadzony osad nadmierny po zagęszczeniu i homogenizacji podawany jest do zbiornika osadów zmieszanych z którego wraz z osadem wstępnym zagęszczonym tłoczony jest do WKF. Wydzielone komory fermentacyjne służą do fermentacji mezofilowej osadów wstępnych i nadmiernych. Przefermentowany osad kierowany jest z komór fermentacyjnych do zbiorników osadu przefermentowanego. Zbiorniki pełnią funkcję magazynowania (bufor) osadu przed procesem odwadniania.

Odwodniony na prasach filtracyjnych osad przesyłany jest do wapnowania (higienizacja wapnem palonym) lub do suszarni osadu. Osad zhigienizowany podawany jest na przyczepy samochodowe i wywożony do zagospodarowania przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje. Osad po wysuszeniu transportowany jest na samochody ciężarowe i wywożony do dalszego zagospodarowania przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje. W wyniku zachodzących procesów fermentacji mezofilowej osadów ściekowych w wydzielonych komorach fermentacyjnych otrzymywany jest m.in. biogaz – gaz palny o składzie 61-65% metan, 30% dwutlenek węgla, 1% pozostałe gazy (m.in. azot, tlen, amoniak, siarkowodór), woda. Biogaz po osuszeniu, oczyszczeniu i odsiarczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.

Wrocław w czołówce najlepiej skanalizowanych miast w Europie

Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków stworzyła możliwość dalszej modernizacji sieci kanalizacyjnej Wrocławia.
Jeszcze kilkanaście lat temu Wrocław był skanalizowany w ok. 90%.
Dzięki dokładnie zaplanowanym decyzjom finansowym i możliwościom pozyskania środków unijnych, powstał wieloletni program inwestycyjny zakładający rozbudowę tej sieci. W 2016 roku MPWiK zakończyło rozbudowę systemu kanalizacji na 16 osiedlach. Inwestycje objęły głównie północną i północno-wschodnią część miasta, gdzie do tej pory nieczystości z domów były wywożone szambiarkami. Program inwestycyjny objął m.in. osiedla: Ratyń, Marszowice, Osobowice, Pawłowice, Polanowice, Zgorzelisko i Kowale.

W ramach tej rozbudowy wybudowano i zmodernizowano w sumie ponad 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Realizacja tego programu  uplasowała Wrocław w czołówce najlepiej skanalizowanych miast Europy. Co ważne, dzięki realizacji naszych inwestycji, mieszkańcy tych osiedli mogą obecnie korzystać z dróg osiedlowych o lepszej jakości. Modernizacji lub gruntownej przebudowie poddano 146 ulic. W konsekwencji wykonano ponad 70 km bieżących nowej nawierzchni. Tak zwany komponent drogowy programu realizowany był przy współudziale finansowym środków miejskich. Całość stanowi istotny skok cywilizacyjny jeśli chodzi o wrocławskie osiedla. Wysiłki MPWiK na rzecz poprawy życia mieszkańców Wrocławia zostały zauważone i docenione w wielu konkursach.
W 2016 roku Wrocław otrzymał tytuł ECO-MIASTA  m.in. za rozbudowę sieci kanalizacyjnej na osiedlach. Nagroda przyznawana jest przez Ambasadę Francji w Polsce.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz