Przejdź do treści głównej

Informacja określająca zakwalifikowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu do grupy Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych

W celu realizacji obowiązku wynikającego z Art. 261a. Ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości informację:

 

Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu – został zakwalifikowany jako Zakład o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres

Prowadzący zakładWitold Ziomek – Prezes Zarządu
AdresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław
Obiekt zagrożony:
Zakład Produkcji Wody Nr 1 „Mokry Dwór”
ul. Starodworska 13-15
Telefon71 34-09-500
Fax71 372-40-02
Emailmpwik@mpwik.wroc.pl

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu zostało zakwalifikowane do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując obowiązki ustawowe Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Opracowano i przekazano do powyższych jednostek administracji państwowej Program Zapobiegania Awariom.

3. Opis działalności zakładu

Podstawowym przedmiotem działalności MPWiK S.A jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie Wrocławia i okolicznych gmin.

Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór pracuje w ruchu ciągłym. Instalacje chlorowe pracują bezobsługowo. Zakład utrzymuje pracowników zmianowych, którzy w przypadku wystąpienia awarii powinni określić zagrożenie oraz zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii. Jeżeli skala awarii będzie wymagała interwencji specjalistycznych służb Straży Pożarnej, odpowiednia jednostka Straży Pożarnej zostanie o tym niezwłocznie powiadomiona przez służby dyspozytorskie Centrum Zarządzania Operacyjnego MPWiK.

Instalacje chlorowe zostały wykonane w sposób pozwalający na ich automatyczną pracę i zdalny nadzór. Informacje dotyczące pracy instalacji są kontrolowane przez bezpośrednią obsługę obiektu, brygadzistów zmianowych i dyspozytorów, pracujących w ruchu ciągłym.

W sposób ciągły kontrolowane jest stężenie chloru w pomieszczeniach chlorowni — aparatura kontrolna jest okresowo sprawdzana i kalibrowana przez serwis producenta urządzeń.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Nazwa substancjiKat. zagrożeniaRodzaj zagrożenia
ChlorKat. 1.2.3
H270,280,330, 315,319,335,400
Silny utleniacz, substancja żrąca i drażniąca, powoduje nieodwracalne oparzenia, ostro toksyczny, wdychanie grozi śmiercią, toksyczny dla środowiska wodnego.
Tlen skroplonyKat. 1
H270,281
Silny utleniacz, kontakt z materiałami palnymi może spowodować lub zintensyfikować pożar, schłodzony gaz może spowodować oparzenia kriogeniczne, zbiornik narażony na działanie ognia może spowodować wybuch.
Chloryn soduKat. 1,2,3,4
H302,318,373, 400,410,412
Toksyczność ostra, środek utleniający, stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego, działa drażniąco, po wyschnięciu przy wstrząsie lub skoku temperatury może powodować wybuchowy rozkład. Kontakt z kwasami, materiałami organicznymi i utleniaczami powoduje wydzielanie toksycznego chloru.
Siarczan glinuKat. 1
H290,318
Produkt drażniący, może powodować korozję metali, mieszanina może być szkodliwa dla organizmów wodnych. Ze wzrostem temperatury może wydzielać opary związków siarki. Skażony grunt podlega neutralizacji.
Chlorek glinuKat. 1
H290,318
Toksyczność ostra, może powodować korozję metali, mieszanina może być szkodliwa dla organizmów wodnych. Ze wzrostem temperatury mogą wydzielać się opary chlorowodoru. Produkt żrący i drażniący.
Wodorotlenek soduKat 1,1A
H290,314
Produkt żrący i drażniący, gwałtownie reaguje z kwasami, działa silnie korozyjnie na metale lekkie stwarzając poprzez wydzielanie wodoru możliwość wybuchu. Produkt toksyczny.
Chloran sodu
(Podchloryn sodu)
Kat. 1,1B,3
H290,314,335,400
Może powodować korozje metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Silny utleniacz, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

5. Informacje dotyczące sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej lub miejsca jej magazynowania może dojść do zaistnienia awarii przemysłowej, która może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego.

Zagrożenie zewnętrzne obejmujące teren poza zakładem MPWiK może stworzyć jedynie chlor używany do dezynfekcji wody.

W momencie wydostania się chloru do otoczenia, prawdopodobne jest rozprzestrzenienie się chmury gazowej stwarzającej zagrożenie toksykologiczne dla ludzi i środowiska. Chmura gazów może przemieszczać się zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji.

Ogłoszenie alarmu o skażeniu chemicznym, polega na wyemitowaniu modulowanego sygnału akustycznego trwającego trzy minuty za pomocą syreny elektrycznej.

Odwołanie alarmu polega na wyemitowaniu sygnału akustycznego ciągłego trwającego trzy minuty. Niezależnie od powyższego alarmu w przypadku zaistnienia skażenia będą ogłaszane komunikaty za pośrednictwem megafonów oraz radia i telewizji.

Postępowanie po ogłoszeniu alarmu

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz