Przejdź do treści głównej

20 lat Funduszy Europejskich w MPWiK

Rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, budowa zbiorników retencyjnych w Porcie Południe czy ponad 180  kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, która ułatwiła życie około 35 tysiącom wrocławian. To tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności.

W 2024 roku obchodzimy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecność w tej międzynarodowej organizacji pozwoliła na przeprowadzenie we Wrocławiu wielu ważnych inwestycji, które znacząco wpłynęły na życie mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu korzysta z dofinansowania od początku obecności Polski w Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku. Pierwszym projektem, realizowanym przy współudziale środków z Unii Europejskiej, była „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II”. Stanowiło to kontynuację projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” prowadzonego przez Gminę Wrocław przy udziale przedakcesyjnych środków ISPA.

Dzięki pierwszemu dofinansowanemu projektowi rozbudowano Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków (WOŚ) na Janówku oraz zmodernizowano przepompownię Stary Port i wybudowano system przerzutowy ścieków ze Starego Portu do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja ta pozwoliła na blisko dwukrotne zwiększenie przepustowości oczyszczalni i tym samym oczyszczanie ścieków z terenu całego miasta. Przed rozbudową trafiały tu jedynie ścieki z lewobrzeżnej części Wrocławia, natomiast ścieki z prawobrzeżnej części oczyszczane były na gruntowej oczyszczalni „Pola Osobowickie”.

Wybudowano także 11,91 km sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Strachocin-Wojnów, zapewniając ponad 2150 mieszkańcom Wrocławia możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji miejskiej, a tym samym rezygnacji z uciążliwego korzystania z szamb. Przy okazji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na osiedlu Strachocin-Wojnów wybudowano 6,18 km sieci kanalizacji deszczowej, 0,65 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 14,92 km sieci i przyłączy wodociągowych.

Ponadto projekt umożliwił modernizację sześciu odcinków magistral wodociągowych o łącznej długości 25,87 km. Celem tego była poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom oraz ograniczenie liczby awarii, nierzadko skutkujących brakiem dostaw wody na dużym obszarze miasta.

Przyznane dofinansowanie dla projektu wyniosło 31 mln euro, a jego wartość przekroczyła 50 mln euro. W kolejnych latach środki pochodzące z Unii Europejskiej pozwoliły na realizację planów rozbudowy kanalizacji sanitarnej na kilkunastu wrocławskich osiedlach, na których mieszkańcy korzystali do tej pory wyłącznie z przydomowych szamb. To Osobowice, Polanowice, Sołtysowice, Zakrzów, Zgorzelisko, Pawłowice, Ratyń, Widawa, Lipa Piotrowska, Kowale, Bieńkowice, Jagodno. Rozbudowa kanalizacji na tych osiedlach została zrealizowana w etapach III-VI projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” zakończonych w 2016 roku. Oprócz budowy kanalizacji, te etapy obejmowały również inne zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze Wrocławia. W wyniku ich realizacji łącznie wybudowano 115,98 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 21,20 km sieci wodociągowej. Modernizacją objęto 20,34 km sieci kanalizacyjnej oraz 46,60 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji projektu liczba korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej powiększyła się o 28 tysięcy osób. Zwiększenie stopnia skanalizowania wpłynęło na poprawę standardu życia mieszkańców Wrocławia. Dzięki rezygnacji z nie zawsze szczelnych szamb znacząco ograniczono skażenie wód powierzchniowych i podziemnych.

Otrzymane dofinansowanie w zakresie realizacji etapów III-VI wyniosło 206 mln zł, a ich  całkowita wartość to 348 mln zł netto.

W 2017 roku przyznano MPWiK dofinansowanie z Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”. Wysokość dofinansowania wyniosła blisko 107 mln zł, a wartość netto całego projektu 168 mln zł. Dofinansowanie umożliwiło dalszą rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego Wrocławia. Najważniejsze realizacje w projekcie to: budowa systemu kanalizacji na osiedlach Jerzmanowo i Jarnołtów, budowa układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe obejmująca budowę zbiorników retencyjnych o poj. 61,5 tys. m3 oraz przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów i neutralizacji w Zakładzie Produkcji Wody „Mokry Dwór”. Projekt obejmował również wybudowanie 24,62 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4,48 km sieci wodociągowej. Przebudowie poddano 3,69 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4,82 km sieci wodociągowej. Budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiła osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zwiększenia liczby korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci o ponad 2,2 tysiąca osób. Projekt zakończył się w grudniu 2023 r. i został zrealizowany przy wykorzystaniu dokumentacji, powstałej w zakresie projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Etap przygotowawczy”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności na mocy umowy z 2014 roku.

W 2019 roku MPWiK podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się w grudniu 2023 r. Projekt obejmował 5 zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy obiektów służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Celem projektu było zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie efektywności zarządzania coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi przez zagospodarowanie wód opadowych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu MPWiK wybudowało zbiornik retencyjny na deszczówkę oraz przebudowało 3 obiekty służące gospodarowaniu wodami opadowymi. Wymiernym efektem jest również 2,68 km nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej. Projekt był realizowany przez MPWiK wspólnie z Gminą Wrocław, która w powiązaniu z zadaniami Spółki budowała nowe zbiorniki (stawy) retencyjne. Wysokość dofinansowania dla MPWiK to blisko 17 mln zł, a wartość netto projektu w zakresie MPWiK to prawie 20 mln zł.

Obok dużych środowiskowych projektów inwestycyjnych, MPWiK pozyskiwało również dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z rozwojem usług elektronicznych:

  • w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 w latach 2010-2011 realizowany był projekt „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Jego głównym efektem jest mapa, która prezentuje przebieg sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we Wrocławiu. Pozwala ona na uzyskanie wszystkich informacji potrzebnych nie tylko MPWiK, ale także inwestorom, projektantom, geodetom, służbom miejskim, a przede wszystkim mieszkańcom. Wartość projektu wyniosła prawie 5 mln zł netto, z czego 70% tj. 3,5 mln zł zostało sfinansowane ze środków unijnych.
  • w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2018-2020 realizowany był projekt „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom”. Nowy zintegrowany system zapewnia sprawniejszą obsługę kanałów komunikacji i skrócenie czasu oczekiwania na kontakt. Wartość projektu wyniosła 0,49 mln zł netto, a dofinansowanie – 0,41 mln zł.
  • w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2021-2023 realizowany był projekt „Rozwój E-usług MPWiK S.A.” Celem projektu było doskonalenie procesów obsługi elektronicznej klientów dzięki wdrożeniu nowego eBOKa oraz usprawnienie procesów zarządzania gospodarką wodomierzową. Wartość projektu wyniosła 1,47 mln zł netto, a dofinansowanie – 1,25 mln zł.

Jednocześnie MPWiK wspólnie z partnerami naukowymi i branżowymi realizuje cztery projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  • Projekt „Wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu poprawy jakości ścieków oczyszczonych i bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków” dotyczący optymalizacji procesu oczyszczania ścieków przez opracowanie technologii likwidacji kożucha na blokach biologicznych. Całkowite dofinansowanie projektu wynosiło 2,26 mln  zł
  • Projekt „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych (SEMS)” dotyczący opracowania technologii umożliwiających wdrożenie modelu gospodarki obiegu zamkniętego na oczyszczalni ścieków przez odzysk wody wysokiej jakości ze ścieków oczyszczonych w celu jej wykorzystania w wielu branżach przemysłu, a także odzysk substancji mogących stanowić substancje nawozowe. Całkowite dofinansowanie projektu wynosiło 2,34 mln zł
  • Projekt „Shortcut nitrification in activated sludge process treating domestic wastewater – key technology for low-carbon and clean wastewater treatment (SNiT)” dotyczący opracowania technologii oczyszczania ścieków, która pozwoli na prowadzenie procesu w sposób tańszy i bardziej efektywny wobec rozwiązań klasycznych. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 6,55 mln zł
  • Projekt „Wyparne oczyszczanie wody” (WOW).Rozwiązanie opracowane w zakresie projektu pozwoli na oczyszczanie silnie zanieczyszczonych strumieni wody na zasadach destylacji przy niskim nakładzie energetycznym. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 4,05 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania tych projektów wyniosła ok. 15 mln zł.

Więcej informacji o projektach: https://mpwik.wroc.pl/projekty-dofinansowane/

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej, MPWiK we Wrocławiu otrzymało dla zakończonych już projektów łączne dofinansowanie w wysokości ponad 475 mln zł.

Te środki pozwoliły na realizację blisko 130 zadań inwestycyjnych, w tym między innymi:

Projekty zakończone w liczbach:

Liczba projektów zakończonych: 11

Liczba zadań inwestycyjnych: 126

Wysokość dotacji: 476 922 486,21 zł

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz