Przejdź do treści głównej

Procedura uproszczona

OBJAŚNIENIA TERMINÓW

 1. Wniosek – wnioski dostępne na stronie MPWiK w zakładce: https: //www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/druki-do-pobrania/
 2. Uproszczona dokumentacja projektowa: aktualna mapa zasadnicza pobrana z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zawierająca wrysowaną trasę przewodów kanalizacyjnych wraz ze studniami rewizyjnymi z podaniem:
  • średnicy, materiału, długości, spadku poszczególnych odcinków przewodów kanalizacyjnych,
  • średnicy, materiału, rzędnych poszczególnych studni rewizyjnych,
  • uproszczona dokumentacja realizacji przyłącza ks nie wymaga opracowania przez osobę z uprawnieniami.

Uwaga:

 1. Powyższa procedura dotyczy głównie wykonywania przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych od sięgacza przy granicy działki.
 2. MPWiK S.A., zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, możliwość zobowiązania Inwestora do przedstawienia kompletnego projektu budowlanego przyłącza.
 3. Powyższa procedura nie dotyczy przyłączy przy budowie, których konieczne jest wejście w teren nie będący w dyspozycji Inwestora.
 4. Zabrania się odprowadzania ścieków do sieci, których realizacja nie została zakończona i które nie zostały przekazane na majątek i do eksploatacji MPWiK S.A.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY MPWIK S.A. ODPROWADZAŁO ŚCIEKI z BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO?

 1. W Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. należy złożyć „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” wraz z wymaganymi załącznikami.MPWiK S.A. wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
  •    21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
  • Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
  • Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we  Wrocławiu rozstrzyga, na wniosek strony ,w drodze decyzji, spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
 2. Na postawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci należy opracować dokumentację techniczną przyłącza kanalizacyjnego (uproszczoną).
 3. Opracowaną dokumentację techniczną przyłącza/y należy uzgodnić w MPWiK S.A., w tym celu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. należy złożyć:
  • „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego”
  • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego (patrz – krok 2).Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.
 4. Przyłącze wykonane przez Klienta należy zgłosić do przeglądu technicznego MPWiK S.A. w tym celu należy złożyć „Wniosek o przegląd przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego” wraz z wymaganymi załącznikami. Do wniosku na przegląd należy dostarczyć dokumentację fotograficzną z zrealizowanych prac budowy przyłącza.

W przypadku przyłącza wodociągowego sporządzona dokumentacja zdjęciowa powinna obejmować:

 

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego sporządzona dokumentacja zdjęciowa powinna obejmować:

Dodatkowo w ramach przeglądu przyłączy wodociągowych wymagane jest przeprowadzenie próby szczelności przyłącza:

 1. Dla przyłączy wodociągowych o średnicy rur powyżej DN 63 próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela MPWiK.
 2. Dla przyłączy w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 włącznie, należy sporządzić dokumentację zdjęciową lub filmową. W przypadku filmu z przeprowadzania próby szczelności, na filmie ma być zarejestrowane ostatnie 3 minuty próby  (2 minuty utrzymywane ciśnienie 10 bar, obniżone i utrzymywane 1 min ciśnienie 5 bar).

Link do szczegółowej instrukcji i szablonu protokołu z próby szczelności znaleźć tutaj.

Pozytywny wynik przeglądu technicznego przyłącza/y skutkuje  zawarciem stosownej Umowy.

Niezbędne wnioski wraz z wykazem załączników dostępne są na stronie MPWiK S.A. w zakładce: https: //www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/druki-do-pobrania/

Wszelkie wnioski w sprawie można składać do MPWiK S.A. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail MPWiK S.A. – bok@mpwik.wroc.pl

Schematy oraz wytyczne projektowania i budowy przyłączy kanalizacyjnych do domów jednorodzinnych realizowanych na działce inwestora od istniejącego/projektowanego sięgacza:

Wytyczne projektowania i budowy przy włączeniach do sieci kanalizacji sanitarnej na studnię i na trójnik dla przyłączy kanalizacji sanitarnej budowanych od istniejącego wyprowadzenia do granicy działki

PRZYŁĄCZA I PRZEWODY

 1. Średnice przyłączy i przewodów ks
  1 –  Ø 150 mm dla rur kamionkowych, Ø 160 mm dla rur PVC, PP, GRP
  2,3,4,5,6 – Ø 150 mm dla rur kamionkowych, Ø 160 mm dla rur PVC, PP, GRP
 2. Materiał przyłączy i przewodów
  1 – odcinki przyłączy kanalizacyjnych muszą być wykonane z materiału identycznego co sieć kanalizacyjna do której następuje włączenie, np. kamionka, PVC, GRP, itp.
  2,3,4,5,6 -odcinki przewodów kanalizacyjnych można wykonać z kamionki, PVC, PP, GRP
 3. Sztywność (wytrzymałość) rur
  1. rury kamionkowe – 34 kN/m
  2. rury PVC,PP,GRP w przypadku montażu w drodze min. SN8, dla rur układanych w terenie, w którym nie będzie ruchu
 4. Głębokość układania rur
  Minimalna głębokość układania rur powinna uwzględniać strefę przymarzania i wynosić min. 1.2m licząc od grzbietu rury do poziomu terenu. W przypadku wypłyceń należy docieplić rurę odpowiednim materiałem izolującym ciepło, np. keramzytem, łupkami styropianowymi. Należy wtedy przewidzieć również zastosowanie rury o większym SN lub zabezpieczyć rurę w inny sposób. Nie zmieniać spadku na odcinku pomiędzy dwoma studniami. Przy zmianie kierunku układania rur większej nić 45° powinno się stosować studnie rewizyjne.
 5. Spadki przewodów
  1,2,3,4,5,6 – dla przyłączy i przewodów kanalizacyjnych rury należy układać ze spadkiem minimalnym 1.5%, maksymalnym 15%P.
  Na projektowanym przewodzie ks od granicy działki bezwzględnie należy kontynuować spadek określony wykonanym odcinkiem.
 6. Trójniki – Tr
  Stosować trójnik skośne równoprzelotowe tj. 160/160/160mm, materiał identyczny z materiałem stosowanych rur kanalizacji sanitarnej.

STUDNIE

 1. Średnice studni (S1, S2, S3, S4) – dla przyłączy włączonych do sieci kanalizacyjnych na trójnikS1 – Ø 800, 1000 mm w przypadku gdy głębokość studni liczona od dna do poziomu terenu jest większa od 1,5 m,Ø 400 m w przypadku gdy głębokość studni liczona od dna do poziomu terenu jest mniejsza/równa 1,5 m
  S2,S3,S4 – Ø 400, 600, 800, 1000 mm
 2. Średnice studni – dla przyłączy włączonych do sieci kanalizacyjnych na studnięS1 – Ø 800, 1000 mm w przypadku gdy głębokość studni liczona od dna do poziomu terenu jest większa od 2,0 m,  Ø 400 mm w przypadku gdy głębokość studni liczona od dna do poziomu terenu jest mniejsza/równa 2,0 mS2,S3,S4 – Ø 400 mm, 600 mm – zalecane przy głębokości do 1,5 m
  S2,S3,S4 – Ø 800 mm, 1000 mm – zalecane przy głębokości powyżej 1,5 mMontaż pierwszej studni kanalizacyjnej – do 2 m od linii regulacyjnej działki inwestora (licząc od strony kanału)
 3. Materiał studni
  S1,S2,S3,S4-beton, PVC, PP, GRP
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz