Obornicka

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wrocławiu u zbiegu ulic Obornickiej - Jana Nowaka Jeziorańskiego – Irysowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU Z SIEDZIBĄ UL. NA GROBLI 14/16, 50-421 WROCŁAW

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, położonej we Wrocławiu u zbiegu ulic Obornickiej – Jana Nowaka Jeziorańskiego – Irysowej,

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość obejmująca działki o łącznej powierzchni 8,6524 ha, oznaczone geodezyjnie numerami 2/10 i 3/5 AM 3, obręb Różanka oraz 1/11, 1/14, 1/15 AM 3, obręb Poświętne, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WR1K/00255954/4 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

a) na obszarze nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/910/13 z dnia 14.02.2013 r. oznaczony symbolem 14AG-U, zgodnie z którym nieruchomość może być przeznaczona pod aktywność gospodarczą, usługi i zieleń parkową,
b) nieruchomość położona jest bezpośrednio przy Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, z dojazdem od ulicy Obornickiej i Irysowej, w odległości ok. 2,5 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 z kierunkiem na Poznań i Warszawę drogą S-8 oraz autostradę A-4 z kierunkiem na Kraków i Niemcy,
c) w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna i telekomunikacyjna,
d) w pobliżu mają swoje siedziby firmy prowadzące działalność usługową oraz produkcyjną,
e) nieruchomość stanowi nieogrodzony kompleks, częściowo zadrzewiony, o płaskiej powierzchni i wydłużonym kształcie,
f) wzdłuż południowej granicy nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną w dziale III księgi wieczystej WR1K/00255954/4, a także przez nieruchomość przebiega podziemna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18 200 000 zł netto.
5. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
6. Minimalne postąpienie wynosi 200 000 zł.
7. Nieruchomość jest nieogrodzona i istnieje możliwość samodzielnego jej obejrzenia lub w obecności przedstawiciela MPWiK S.A. po wcześniejszym ustaleniu terminu.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 182 000 zł na konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985, w terminie do dnia 23.06.2017 r. włącznie (za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Spółki).
Na przelewie należy wyraźnie wskazać tytuł wpłaty: wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Obornicka. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w terminie wskazanym powyżej.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie przyjęta, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10 poniżej. MPWiK S.A. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy po tym terminie.
b) przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby uczestniczącej w przetargu,
c) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna wykazać swoje umocowanie, przedkładając aktualny na dzień przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualne na dzień przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
e) w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, jeżeli nieruchomość będzie nabywana ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,
f) w przypadku, gdy uczestnikiem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) – uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesa, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane,
g) cudzoziemiec, który posiadał jedynie promesę w dniu przetargu, musi przedłożyć sprzedającemu, przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, o której mowa w pkt f) powyżej, zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania zezwolenia.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
10. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego uczestnik, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
11. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.
12. Umowę sprzedaży nieruchomości należy zawrzeć w formie aktu notarialnego nie później niż do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Istnieje możliwość, na wniosek uczestnika, który wygrał przetarg, przedłużenia terminu zawarcia umowy do 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod warunkiem, że w/w uczestnik dokona wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny nabycia w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W tym przypadku wadium zostanie zaliczone na poczet zaliczki.
13. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie uiści ceny nabycia i/lub zaliczki w terminach wskazanych odpowiednio w pkt. 11 i pkt. 12 powyżej, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. W takiej sytuacji MPWiK S.A. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży, a wadium nie podlega zwrotowi.
14. Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać pod numerem tel. kom. 667 664 494 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku oraz przez email: sprzedaz.nieruchomosci(at)mpwik.wroc.pl
15. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu www.mpwik.wroc.pl

Print Friendly

Radwanice - 2 działki

Sprzedaż użytkowania wieczystego 2 nieruchomości niezabudowanych w Radwanicach przy ul. Bzowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU Z SIEDZIBĄ UL. NA GROBLI 14/16, 50-421 WROCŁAW

OGŁASZA

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (do 5 grudnia 2089 roku) nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Siechnice, położonych w Radwanicach przy ul. Bzowej

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) działka nr  1043/1 AM 1 o powierzchni 0,0530 ha,
b) działka nr 1043/2 AM 1 o powierzchni 0,0564 ha,
obręb Radwanice gmina Siechnice, województwo dolnośląskie, opisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Oławie pod nr WR1O/00020836/9.

2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla każdej z nieruchomości wynosi 1% ceny nieruchomości, płatna jest do 30 marca każdego roku.
3. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

a) na obszarze nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XII/84/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25.06.1999 r. zgodnie z którym działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, dopuszcza się budowę nowej zabudowy,
b) nieruchomości położone są w bliskiej odległości ok. 2 km od granic Wrocławia i w odległości 10 km od centrum Wrocławia, w pobliżu trasy wylotowej z Wrocławia w kierunku Opola. Do nieruchomości zapewniony jest dojazd drogami utwardzonymi od ul. Wrocławskiej przez ul. Starowiejską,
c) nieruchomości mają pełny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej,
d) nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokąta, teren ich jest płaski i są nieogrodzone.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16.
6. Cena wywoławcza:

a) dla nieruchomości nr 1043/1 wynosi 80 000 zł netto,
b) dla nieruchomości nr 1043/2 wynosi 85 000 zł netto.

7. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
8. Minimalne postąpienie dla obu nieruchomości wynosi 1 000 zł.
9. Istnieje możliwość samodzielnego obejrzenia nieruchomości z uwagi na to że są one nieogrodzone.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wniesienie wadium dla każdej nieruchomości oddzielnie, w formie pieniężnej  na konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985 w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. włącznie (przez wniesienie wadium rozumie się wpływ środków na rachunek Spółki), w wysokości:
– dla nieruchomości – działka nr 1043/1 AM 1 – 5 000 zł,
– dla nieruchomości – działka nr 1043/2 AM 1  – 5 000 zł
Na przelewie należy wyraźnie wskazać tytuł wpłaty:
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/1”,
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/2”,
Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w terminie wskazanym powyżej.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w zamówieniu, o którym mowa w pkt. 12 poniżej, MPWiK S.A nie jest zobowiązana do zawarcia umowy po tym terminie.
b) przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby uczestniczącej
w przetargu,
c) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna wykazać swoje umocowanie, przedkładając aktualny na dzień przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i – ewentualnie – oryginał pełnomocnictwa, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualne na dzień przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
e) w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, jeżeli nieruchomość będzie nabywana ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku  uczestnictwa w przetargu  jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,
f) w przypadku, gdy uczestnikiem jest cudzoziemiec, w rozumieniu  ustawy  z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) – należy przedłożyć uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest  wymagane,
g) cudzoziemiec, który posiadał jedynie promesę w dniu przetargu, musi przedłożyć sprzedającemu przed zawarciem umowy sprzedaży i pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, o której mowa w pkt f) powyżej, zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania zezwolenia.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
12. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego uczestnik, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
13. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy.
14. Umowę sprzedaży nieruchomości należy zawrzeć w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni od daty zatwierdzenia przetargu.
15. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie uiści ceny nabycia w terminach wskazanych odpowiednio w pkt. 13 i 14 powyżej, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. W takiej sytuacji MPWiK S.A. nie jest zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży, a wadium nie podlega zwrotowi.
16. Zgodnie z art. 109, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2016.2147, Gminie Siechnice przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.
17. Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać pod numerem tel. kom. 667 664 490 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku oraz przez email: sprzedaz.nieruchomosci(at)mpwik.wroc.pl
18. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu: www.mpwik.wroc.pl

Widok nieruchomości od strony ul. Bzowej

Radwanice - 4 działki

Sprzedaż użytkowania wieczystego 4 nieruchomości niezabudowanych w Radwanicach przy ul. Bzowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU Z SIEDZIBĄ UL. NA GROBLI 14/16, 50-421 WROCŁAW

OGŁASZA

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (do 5 grudnia 2089 roku) nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Siechnice, położonych w Radwanicach przy ul. Bzowej

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) działka nr 1043/3 AM 1 o powierzchni 0,0559 ha
b) działka nr 1043/4 AM 1 o powierzchni 0,0562 ha
c) działka nr 1043/5 AM 1 o powierzchni 0,0532 ha
d) działka nr 1043/6 AM 1 o powierzchni 0,0597 ha
obręb Radwanice gmina Siechnice, województwo dolnośląskie, opisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Oławie pod nr WR1O/00020836/9.

2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla każdej z nieruchomości wynosi 1% ceny nieruchomości, płatna jest do 30 marca każdego roku.
3. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

a) na obszarze nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XII/84/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25.06.1999 r. zgodnie z którym działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, dopuszcza się budowę nowej zabudowy,
b) nieruchomości położone są w bliskiej odległości ok. 2 km od granic Wrocławia i w odległości 10 km od centrum Wrocławia, w pobliżu trasy wylotowej z Wrocławia w kierunku Opola. Do nieruchomości zapewniony jest dojazd drogami utwardzonymi od ul. Wrocławskiej przez ul. Starowiejską,
c) nieruchomości mają pełny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej,
d) nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokąta, teren ich jest płaski i są nieogrodzone.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16.
6. Cena wywoławcza:

a) dla nieruchomości nr 1043/3 wynosi 84 000 zł netto,
b) dla nieruchomości nr 1043/4 wynosi 84 000 zł netto,
c) dla nieruchomości nr 1043/5 wynosi 80 000 zł netto,
d) dla nieruchomości nr 1043/6 wynosi 90 000 zł netto.

7. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
8. Minimalne postąpienie dla każdej z nieruchomości wynosi 1 000 zł.
9. Istnieje możliwość samodzielnego obejrzenia nieruchomości z uwagi na to że są one nieogrodzone.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wniesienie wadium dla każdej nieruchomości oddzielnie, w formie pieniężnej  na konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985 w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. włącznie (przez wniesienie wadium rozumie się wpływ środków na rachunek Spółki), w wysokości:
– dla nieruchomości – działka nr 1043/3 AM 1 – 5 000 zł,
– dla nieruchomości – działka nr 1043/4 AM 1 – 5 000 zł,
– dla nieruchomości – działka nr 1043/5 AM1 – 5 000 zł,
– dla nieruchomości – działka nr 1043/6 AM1 – 5 000 zł.
Na przelewie należy wyraźnie wskazać tytuł wpłaty:
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/3”,
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/4”,
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/5
– „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości  – Radwanice działka nr 1043/6”,
Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w terminie wskazanym powyżej.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w zamówieniu, o którym mowa w pkt. 12 poniżej, MPWiK S.A nie jest zobowiązana do zawarcia umowy po tym terminie.
b) przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby uczestniczącej w przetargu,
c) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna wykazać swoje umocowanie, przedkładając aktualny na dzień przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i – ewentualnie – oryginał pełnomocnictwa, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualne na dzień przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
e) w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, jeżeli nieruchomość będzie nabywana ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku  uczestnictwa w przetargu  jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,
f) w przypadku, gdy uczestnikiem jest cudzoziemiec, w rozumieniu  ustawy  z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) – należy przedłożyć uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest  wymagane,
g) cudzoziemiec, który posiadał tylko promesę w dniu przetargu, musi przedłożyć sprzedającemu przed zawarciem umowy sprzedaży i pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, o której mowa w pkt f) powyżej, zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania zezwolenia.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
12. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego uczestnik, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
13. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy.
14. Umowę sprzedaży nieruchomości należy zawrzeć w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni od daty zatwierdzenia przetargu.
15. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie uiści ceny nabycia w terminach wskazanych odpowiednio w pkt. 13 i 14 powyżej, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. W takiej sytuacji MPWiK S.A. nie jest zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży, a wadium nie podlega zwrotowi.
16. Zgodnie z art. 109, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2016.2147, Gminie Siechnice przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.
17. Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać pod numerem tel. kom. 667 664 490 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku oraz przez email: sprzedaz.nieruchomosci(at)mpwik.wroc.pl
18. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu: www.mpwik.wroc.pl

Widok nieruchomości od ul. Bzowej

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie