Przejdź do treści głównej

KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU Z OKRESOWYM PRZEGLĄDEM I KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBIEKTÓW – III POSTĘPOWANIE

Data dodania: 17-12-2015
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Kompleksową ochronę obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu z okresowym przeglądem i konserwacją urządzeń elektronicznej ochrony obiektów – III postępowanie

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta, która otrzymała największą liczbę punktów, firmy:

EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
cena oferty brutto: 7 583 514, 98 zł – 95 pkt,
czas reakcji grupy interwencyjnej – 5 pkt.

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena oferty (brutto)

Punkty za kryterium ceny

Punkty za kryterium czasu reakcji grupy interwencyjnej

Suma punktów

1.

EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 7 583 514,98 zł 95 5 100

2.

Konsorcjum Firm: Impel Security Polska Sp. z o.o.Impel Provider Security partner Sp. z o.o. Impel Monitoring Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław oraz Hoffman A.D. Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 67, 54-055 Wrocław 9 416 957,28 zł 76 3 79

3.

Konsorcjum firm: Agencja Usług Specjalnych Szturman Adam Michalczyk i Alfa Agencja Usług Specjalnych ul. Zachodnia 21/34, 30-350 Kraków 5 941 972,92 zł wykonawca wykluczony wykonawca wykluczony wykonawca wykluczony

Jednocześnie informuję, że Wykonawca Konsorcjum firm Agencja Usług Specjalnych Szturman Adam Michalczyk i Alfa Agencja Usług Specjalnych ul. Zachodnia 21/34, 30-350 Kraków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp. został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia – Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, zgodnie z SIWZ rozdz. 6 ust. 6.5. pkt 6.5.4, żądał – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W ofercie Wykonawcy, zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawcy AGENCJA USŁUG SPECJALNYCH Szturman wystawione było z datą 24.07.2015 r., a wiec z datą przekraczającą okres 3 miesięcy (otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.12.2015 r.) – w związku z powyższym Wykonawca został wezwany do uzupełnienia ww. dokumentu. W odpowiedzi, Zamawiający otrzymał skan ww. dokumentu wystawiony z datą 10.12.2015 r. a więc po terminie na składanie ofert. W związku z powyższym dokument ten nie potwierdza nie zaleganie Wykonawcy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w dniu składania ofert.Natomiast po upływie terminu wyznaczonego na złożenie ww. dokumentu, Zamawiający otrzymał dodatkowo skan oświadczenia z ZUS o niezaleganiu
z opłacaniem składek, co również nie stanowi skutecznego uzupełnienia dokumentu, gdyż przepisy prawa wymagają przedłożenia zaświadczenia – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane §3 ust. 1 pkt 4).
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz